Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Černíkov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 •  zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

dle ceníku  Sazebník náhrad za poskytnuté informace.pdf

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 • Výroční zpráva za rok 2020 (Výroční zpráva za r. 2020 - poskytování informací.pdf)
 • Obecní úřad Černíkov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněné informace:
 • Dne 28.3. 2018 byla doručena žádost týkající se právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci a nemovitých věcí, které jsou užívány nájemcem. Odpověď byla poskytnuta dne 28. 3. 2018 datovou schránkou  (Poskytnutá informace 362018.pdf) 36/2018.
 • Dne 20. 8. 2019 byla doručena žádost týkajcí se dotazu, zda naše obec obdržela nabídku ve smyslu veřejných zakázek. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 20. 8. 2019 (Poskytnutá informace 2019-59.pdf), č.j. 59/2019.
 • Výroční zpráva za rok 2017 (Výroční zpráva za r. 2017 - poskytování informací.pdf)
 • Dne 17. 2. 2017 byla  doručena žádost týkající se investičních záměrů obce. Žadateli byla odpověď poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne 21.2.2017 (Poskytnutá informace, 2017-15.pdf), č.j. 15/2017.
 • Dne 21. 3. 2017 byla ´doručena žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 23. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-29.pdf), č.j. 29/2017.
 • Dne 20. 6. 2017 byla doručena žádost k soustavě veřejného osvětlení. Žadatel požadoval vyplnit jím zaslaný dotazník. Odpověď byla poskytnuta datovou schránkou dne 23. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-65.pdf), č.j. 65/2017.
 • Dne 26. 6. 2017 byla doručena žádost týkající se odpadového hospodářství. Odpověď byla žadateli poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne 26. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-66.pdf), č.j. 66/2017.
 • Dne 16. 8. 2017 byla doručena žádost týkající se problémů ptactva v obci. Odpověď byla žadateli poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne  17. 8. 2017 (Poskytnutá informace 862017.pdf), č.j. 86/2017.
 • Dne 4. 10. 2017 byla doručena žádost týkající se Mimozemské studie. Žadateli byla poskytnuta informace datovou schránkou (Poskytnutá informace č.j. 942017.pdf), č.j. 94/2017.