Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Černíkov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 •  zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

dle ceníku  Sazebník náhrad za poskytnuté informace.pdf

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 • Obecní úřad Černíkov zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněné informace:
 • Dne 28.3. 2018 byla doručena žádost týkající se právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci a nemovitých věcí, které jsou užívány nájemcem. Odpověď byla poskytnuta dne 28. 3. 2018 datovou schránkou  (Poskytnutá informace 362018.pdf) 36/2018.
 • Výroční zpráva za rok 2017 (Výroční zpráva za r. 2017 - poskytování informací.pdf)
 • Dne 17. 2. 2017 byla  doručena žádost týkající se investičních záměrů obce. Žadateli byla odpověď poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne 21.2.2017 (Poskytnutá informace, 2017-15.pdf), č.j. 15/2017.
 • Dne 21. 3. 2017 byla ´doručena žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci. Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 23. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-29.pdf), č.j. 29/2017.
 • Dne 20. 6. 2017 byla doručena žádost k soustavě veřejného osvětlení. Žadatel požadoval vyplnit jím zaslaný dotazník. Odpověď byla poskytnuta datovou schránkou dne 23. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-65.pdf), č.j. 65/2017.
 • Dne 26. 6. 2017 byla doručena žádost týkající se odpadového hospodářství. Odpověď byla žadateli poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne 26. 6. 2017 (Poskytnutá informace, 2017-66.pdf), č.j. 66/2017.
 • Dne 16. 8. 2017 byla doručena žádost týkající se problémů ptactva v obci. Odpověď byla žadateli poskytnuta na jeho žádost e-mailem dne  17. 8. 2017 (Poskytnutá informace 862017.pdf), č.j. 86/2017.
 • Dne 4. 10. 2017 byla doručena žádost týkající se Mimozemské studie. Žadateli byla poskytnuta informace datovou schránkou (Poskytnutá informace č.j. 942017.pdf), č.j. 94/2017.